You are not logged in.

  • "Christos Pap." is male
  • "Christos Pap." started this thread

Posts: 723

Date of registration: Nov 21st 2012

Language Team: Greek

Focus Group: Final Reviewer
Language Coordinator

Location: Thessaloniki, Greece

Thanks: 32951 / 76

  • Send private message

1

Thursday, February 20th 2014, 11:28pm

Λεξικό Συχνών και Δύσκολων Ορολογιών

To συγκεκριμένο έγγραφο γράφτηκε με τη λογική ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι που συναντούμε συχνά στις μεταφράσεις μας και αν τους μεταφράζουμε με τον ίδιο τρόπο στα διαφορετικά κείμενα και βίντεο (αν υπάρχει σταθερότητα δηλαδή) θα βοηθήσουμε το κοινό να καταλάβει πιο εύκολα τους βασικότερους όρους της λογικής της οποίας παρουσίαζουμε για μετάβαση σε μία διαφορετική κοινωνία. Όσο πιο πολλούς όρους χρησιμοποιούμε για να μεταφράσουμε τις ίδιες λέξεις τόσο πιο δύσκολη γίνεται η κατανόηση από τον κόσμο.

ΣΗΜΕΙΩΤΕΟΝ, Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΟΠΟΥ ΕΠΕΞΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΥΣΚΟΛΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙ Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ. ΑΝ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΣΤΕ ΜΕ ΕΝΑΝ ΟΡΟ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ, ΙΣΩΣ ΠΡΩΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ. ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΑΥΤΟ ΛΕΞΙΚΟ (GLOBAL GLOSSARY) ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΒΡΕΙΤΕ ΕΔΩ.

A a
aberrant behavior = αποκλίνουσα ή παρεκκλίνουσα συμπεριφορά
abhorrent = απεχθής (Έλεγχος κατά την διάρκεια του video μήπως λέει aberrant και ενημέρωση της ΛΤΙ)
affordability= (οικονομική) προσιτότητα
allow for = λαμβάνω υπ' όψη, προνοώ.
Alternate Unemployment Rate (SGS) = Εναλλακτικό Ποσοστό Ανεργίας
aluminium extrusion(s) = διέλαση αλουμινίου, διελάσεις αλουμινίου
amendment of the U.S. Constitution = αναθεώρηση του Συντάγματος
anti-icing = αντιπαγωτικό
assets = ενεργητικό (κεφάλαιο)
associative memory = συνειρμική μνήμη (ή μνήμη συσχέτισης όταν αναφέρεται σε Η/Υ)

B b
back to top = επιστροφή στην αρχή
bailout = πακέτο διάσωσης
balance-load economy= οικονομία ισορροπημένου φορτίου
barter = αντιπραγματισμός
behavioral = συμπεριφορικές
block lettering = δημιουργία τυπογραφικών στοιχείων
blueprint = προσχέδιο
book-keeping entry = λογιστική εγγραφή (οικονομικός όρος)
boom and bust cycle = κύκλος ανάπτυξης και ύφεσης
bottom line = τελικό κριτήριο (ή διαφορετικά ανάλογα με τα συμφραζόμενα, π.χ. εν κατακλείδι)

C c
carrying capacity = φέρουσα ικανότητα / φέρουσα δυνατότητα / φέρουσα χωρητικότητα (;)
caucus = φράξια
CD account = λογαριασμός προθεσμιακής κατάθεσης
Central Database = Κεντρική Βάση Δεδομένων
certificate of deposit (CD) = αποδεικτικό καταθέσεως
Cognitive Science = Γνωσιακή Επιστήμη (cognitive science)
commercial institutions = κερδοσκοπικά ιδρύματα
(passenger) compartment = καμπίνα (επιβατών)
competence accreditation = διαπίστευση ικανοτήτων
compound interest = ανατοκισμός
computerized systems = υπολογιστικά συστήματα
competitive edge = ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
Consideration = εγγύηση (νομικός όρος)
contoured furniture = ανατομικά έπιπλα
conveyers = ταινίες και μέσα μεταφοράς σταθερής τροχιάς
cookie-cutter cities = πόλεις από καλούπι
Credit Expansion = Πιστωτική Επέκταση
cybernated = κυβερνοποιημένος
cybernation = κυβερνοποίηση
cybernetics = κυβερνητική

D, d
database = βάση δεδομένων
Derivatives market = αγορά Παραγώγων
determining/deterministic logic = ντετερμινιστική λογική
'discount' rate = "μειωμένο" επιτόκιο (?)

E e
earth = Γη (όχι γη)
efficiency = αποδοτικότητα
effectiveness = αποτελεσματικότητα
electronic probes = ηλεκτρονικοί αισθητήρες
electrostatic precipitators = ηλεκτροστατικοί φίλτρα/κατακρημνιστές (προτιμάται το φίλτρο ως πιο κατανοητό)
emergent = ανακύπτον / αναδυόμενο
evaporative condensation= εξατμιζόμενη συμπύκνωση
evaporative desalinization = εξατμιζόμενη αφαλάτωση
extrudor = διελατήρας (μηχάνημα διέλασης)
extrusion technology = τεχνολογία διέλασης

F f
feedback response = ανάδραση / ανατροφοδότηση / ανταπόκριση
Financial Markets = Αγορές
free enterprise system= σύστημα ελεύθερης αγοράς
fractional reserve banking = κλασματικό αποθεματικό σύστημα
functional morality = λειτουργική ηθική
futurist= (φουτουριστής), μελλοντιστής

G g
GDP = Aκαθάριστο Eγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)
generalist = ευρυγνώστης
genetic make-up = γενετικό προφίλ
gold standard = κανόνας του χρυσού
grout = αρμοκονίαμα

H h
heat concentrators = θερμικοί συσσωρευτές
household debt = χρέος των νοικοκυριών / οικιακό χρέος
house staff = το προσωπικό

I i
impervious = αδιαπέραστα
information superhighway = μεγάλη λεωφόρος πληροφοριών, υπερλεωφόρος πληροφοριών
infusion = έγχυση/εισροή/πρόσμιξη/εισαγωγή
insider trading = κατάχρησης εμπιστευτικών πληροφοριών (insider trading)
integrated transveyors = ενοποιημένα μεταφορικά μέσα
Intellectual Materialism = Πνευματικός Υλισμός
intentional communities = κοινοβιακές κοινότητες
interdisciplinary teams = διεπιστημονικές ομάδες

J j

K k
kiosks = περίπτερα/αυτόματοι σταθμοί εξυπηρέτησης

L l
Labor System = Εργατικό Σύστημα
Legal Tender = (επίσημο) νόμισμα πληρωμών και συναλλαγών
liability = παθητικό (κεφάλαιο) [το αντίθετο είναι asset=ενεργητικό]

M m
mag-lev transveyors = μεταφορικά μέσα μαγνητικής αιώρησης
magnetically suspended bearings = μαγνητικά αναρτώμενοι τριβείς
material sciences = επιστήμες των υλικών
Mechanical Engineer = Μηχανολόγος Μηχανικός
modular design = αρθρωτή σχεδίαση
multidisciplinarian = πολυπράγμων
monetary-based economies = βασισμένες στο χρήμα οικονομίες
Monetary Contraction = Χρηματική Συστολή
money demand = χρηματική ζήτηση / απαίτηση για χρήματα
monetary economics = Οικονομική Θεωρία του χρηματοπιστωτικού συστήματος
Monetary Expansion = Χρηματική Επέκταση
monetary system = χρηματοπιστωτικό σύστημα, ή νομισματικό σύστημα στην περίπτωση που έχει να κάνει με την Οικονομική Θεωρία
money supply = χρηματικός ανεφοδιασμός / χρήμα σε κυκλοφορία
monorail = μονοτρόχιος
mortgage loan = στεγαστικό δάνειο

N n
negative income tax = αρνητικός φόρος εισοδήματος
negative retroactions = αρνητικές επιπτώσεις
New World Ordeτ = Νέα Παγκόσμια Τάξη Πραγμάτων
Note = γραμμάτιο / τραπεζογραμμάτιο

O o
observational studies = μελέτες βάσει παρατήρησης
ocean(επίθετο) = ωκεάνειος
Orientation Guide = Οδηγός Προσανατολισμού
outsourcing of jobs = εξαγωγή εργασιών εκτός συνόρων

P p
paper proclamations = διακηρύξεις επί χάρτου
(the) Plaintiff = ο ενάγων (νομικός όρος)
planned obsolescence = προγραμματισμένη βραχυβιότητα
plop the first city down = να στήσεις ξαφνικά την πρώτη πόλη
plug-in components = συνδεόμενα εξαρτήματα
pneumatic tubes = σωλήνες πεπιεσμένου αέρα
preface = πρόλογος
prestressed concrete = προεντεταμένο σκυρόδεμα
prestressed lightweight concrete = προεντεταμένο ελαφροσκυρόδεμα
'prime' rate = "βασικό" επιτόκιο
Promissory notes = υποσχετικά γραμμάτια
proximity sensors = αισθητήρες προσέγγισης

Q q

R r
redesign of the culture = πολιτισμικός ανασχεδιασμός / ο ανασχεδιασμός του πολιτισμού μας
reinforced concrete = οπλισμένο σκυρόδεμα
relevance (αυτόνομο) = σημασία, αξία
relevance (to/with) = σε σχέση / σχετιζόμενο με
reserves = αποθεματικά (οικονομικός όρος)
residential belt = οικιστική ζώνη
Resource Based Economy = Οικονομία με Βάση τους Πόρους, ή Οικονομία Βασισμένη στους Πόρους, ή Οικονομία Βάσει Πόρων

S s
scarcity = ανεπάρκεια / σπανιότητα / η σπάνη
secular economists = ανεξάρτητοι οικονομολόγοι
self-erecting (structure) = αυταναγειρόμενος (αυταναγειρόμενη κατασκευή)
self-motivation = αυτενέργεια
semantics = σημασιολογία / ασήμαντες φραστικές λεπτομέρειες, περιφράσεις ή ευφημισμοί
sensorium = αίθουσα εικονικής πραγματικότητας
shape memory alloys = κράματα με μνήμη σχήματος
shipping systems = συστήματα αποστολής-παραλαβής
slave labor = εργασιακή δουλεία / εργασία-δουλεία
soilless agriculture = ανεδαφική(ές) καλλιέργεια(ες)
staggered working hours = ελαστικό ωράριο
stock brokers = χρηματιστές
structurally motivated = δομικώς καθοριζόμενος
stylized architectural conceptualizations = αρχιτεκτονικές επινοήσεις εντυπωσιασμού, ιδιότυπες αρχιτεκτονικές συλλήψεις
submarine freighters = υποβρύχια φορτηγά πλοία
survey (the planetary resources) = έρευνα/καταγραφή (των πλανητικών πόρων)
sustainability = αειφορία, βιωσιμότητα
sustainable communities = βιώσιμες κοινότητες
Systems Engineering = Μηχανική Συστημάτων
Systems Theory = Θεωρία Συστημάτων
systems approach = συστημική προσέγγιση

T t
to tender a consideration = να προσφέρω εγγύηση
temporal = πρόσκαιρο
terraforming = γαιοποίηση
The Venus Project = το Venus Project
The Zeitgeist Movement = τo Κίνημα Zeitgeist
(Something) Theory of Value = Θεωρία του/της (Κάτι) ως Προσδιορισμός της Αξίας / Θεωρία του/της (Κάτι) ως Αξία
there is no such thing as (money, ...) = η έννοια (χρήμα, ...) δεν υφίσταται στην πραγματικότητα
thermal generators = θερμικές γεννήτριες
thermocouple effect = θερμοηλεκτρικό φαινόμενο
thermo panels = θερμοϋαλοπίνακες
think tanks = ομάδες εμπειρογνωμόνων (?)
top soil = επιφανειακό έδαφος
transportation hub = συγκοινωνιακός κόμβος
transveyors = μέσα μεταφοράς ή μεταφορικά μέσα

U u
unifying imperative = ενοποιητική επιταγή

V v
vector-jet systems = αεριωθούμενα συστήματα
voluntary birth control = οικειοθελής έλεγχος γεννήσεων

W w
waste disposal = επεξεργασία απορριμμάτων/αποβλήτων
work envelope = εύρος κίνησης
work to = προσπαθώ να

X x

Y y

Z z

Λοιπά
1 acre = 4.047 στρέμματα
25 acres ~ 101 στρέμματα
2D = δισδιάστατος / 3D = τρισδιάστατος
άνω τελεία = ·
κ.λπ. ή κτλ


Επίσης υπάρχει ένα μονόγλωσσο αγγλικό ("English2English") λεξικό
για δύσκολες λέξεις, όπου αυτές δίνονται περιφραστικά και που μπορεί να
βοηθήσει στη μετάφραση λέξεων που χρειαζόμαστε προς τα ελληνικά:
PiratePad: Glossary-Terminology


[edit] Γραμματικές/Ορθογραφικές Παρατηρήσεις

-> Διατηρούν το τελικό ν οι λέξεις: τον, την, έναν, δεν, μην, αυτήν, αυτόν
όταν η λέξη που ακολουθεί αρχίζει από φωνήεν ή κ, π, τ, μπ, ντ, γκ, τσ, τζ, ξ, ψ.

Με έντονους χαρακτήρες είναι οι λέξεις που διατηρούν πάντοτε το τελικό ν ανεξάρτητα από το αρχικό γράμμα της επόμενης λέξης.
-> σαν (στον γραπτό λόγο)

-> υπ' όψιν. Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται η
φράση "λαμβάνω / έχω υπ' όψιν" με την εμπρόθετη παγιωμένη έκφραση "υπ'
όψιν" αντί του "υπόψη" ("λαμβάνω υπόψη"), το οποίο παροδηγεί (μπορεί να
εκληφθεί σαν "η υπόψη", "της υπόψης"...).

-> απ' ό,τι αντί για απ' ότι
Signature from »Christos Pap.« To come to the meetings, install teamspeak from HERE and then press HERE to be transferred directly, and look for the "Linguistic Team" Channel.

42 guests thanked already.
© Linguistic Team International 2019
Context In Motion