You are not logged in.

  • "ThorHusby" started this thread

Posts: 82

Date of registration: Aug 15th 2014

Language Team: Norwegian, English, Native language: Norwegian.

Focus Group: English Proofreader
Translator
Translation Proofreader
Language Team Assistant

Thanks: 3105 / 117

  • Send private message

1

Thursday, January 15th 2015, 11:27am

Zeitgeist Day 2013: Sharleen Bazeghi "Introduction to The Zeitgeist Movement"

This is the first talk from The Zeitgeist Movement's flagship, 5th Annual "Zeitgeist Day", 2013 Main Event, held in Los Angeles CA on March 17th. (9:11)Starter oversettelse av denne :)

1 registered user and 45 guests thanked already.

Users who thanked for this post:

Ray

  • "ThorHusby" started this thread

Posts: 82

Date of registration: Aug 15th 2014

Language Team: Norwegian, English, Native language: Norwegian.

Focus Group: English Proofreader
Translator
Translation Proofreader
Language Team Assistant

Thanks: 3105 / 117

  • Send private message

2

Wednesday, January 28th 2015, 10:43pm

Da ble jeg ferdig med denne :)

@kbrekken: Dette blir jo ikke topprioritet nå, men jeg har lest kjapt korrektur på den, så jeg tror ikke det er så mye arbeid å se igjennom.

Her er notatene mine:

00:48
My name is Sharleen Bazeghi, and I've been with The Zeitgeist Movement since 2010,
Mitt navn er Sharleen Bazeghi, og jeg har vært i Zeigeistbevegelsen siden 2010

00:53
assisting mostly with event planning for global and Los Angeles events.
og har hovedsakelig assistert arrangementplanlegging for arrangement globalt og i Los Angeles
og har mest assistert arrangementplanlegging for globale og Los Angeles-arrangementer
(Denne er ikke helt grei. Strengen blir veldig lang. Ovenfor er et alternativ. Føler at det er klumsete formulert, kanskje.)

01:23
Founded in 2008, The Zeitgeist Movement (TZM for short),
Grunnlagt i 2008, Zeitgeistbevegelsen (forkortet ZB),

01:27
is a sustainability advocacy group
er en støttegruppe for bærekraftighet (Andre forslag?)

01:43
However, it's important to note, that is not the core focus of TZM.
Likevel, det er viktig å merke seg at det ikke er hovedfokuset til ZB. (Trengs det komma etter 'merke seg'?)

02:35
Rather, TZM expresses itself mostly through targeted education projects
Istedet uttrykker ZB seg oftest gjennom målrettede utdanningsprosjekter

02:41
that work to set in motion a train of thought that is logically self-realizing.
som jobber mot å starte en tankegang som er logisk selvrealiserende. ('Train of thought' er jo et hyppig brukt utrykk innenfor ZB. Har du oversatt det tidligere? Hvordan formulerte du deg? Tankerekke er jo et alternativ.)

03:09
Today, it could be said there exists in the modern world a form of bigotry,
Idag kan det sies at det eksisterer en form for bigotteri i den moderne verden, (Tror ikke 'bigotteri' blir brukt så mye, men jeg sliter med å finne synonymer. Vet ikke om 'skinnhellighet' er bedre.)

03:31
in the incentive psychology inherent to the competitive market economy.
i incentiv-psykologien rotet i den konkurransebaserte markedsøkonomien. (Jeg tror 'incentive' brukes som substantiv her, men kanskje det brukes som adjektiv? Kan isåfall 'eggende' eller 'drivende' være et alternativ?)

03:54
The bottom line here, is that when we step back and consider realities
Poenget her, er at når vi ser på det hele og tar i betraktning realitetene

03:58
that are clearly having detrimental effects on the human condition,
som tydelig har skadelige virkninger på menneskets tilstand, ('den menneskelige tilstand' istedet?)

04:19
but more so, to facilitate a new, scientifically-derived social system
men i større grad, å fremme et nytt, vitenskapelig dannet sosialt system ('avledet' istedenfor 'dannet'?)

04:51
the application of the scientific method for social concern.
anvendelsen av den vitenskapelige metode for sosial omtanke. (Veldig usikker her. Kanskje bruker jeg uttrykket 'social concern' feil. Kan det f. eks. være noe sånt som 'sosiale anliggender' istedet? Hvis det er tilfellet bør jeg vel skrive 'til sosiale anliggender'. Siden dette er definisjonen av hva ZB handler om, føler jeg at det må bli mest mulig korrekt. :) )

06:15
A term you will hear frequently today is the gesture of a new social system
Et uttrykk du ofte vil høre idag er ytringen av et nytt sosialt system

06:19
called a Natural-Law/Resource-Based Economy
kalt en Naturlov-/Ressursbasert Økonomi (Er det enighet om hva dette skal kalles på norsk?)

06:23
(or NLRBE for short).
(eller NRØ forkortet) (Offisiell norsk forkortelse?)

07:26
Yet, even today, this scientific train of thought
Likevel, selv idag, blir denne vitenskapelige tankegangen

07:29
is just barely being given respect on the social level,
knapt vist respekt på det sosiale planet,

07:33
usually only in response to various ecological crises
vanligvis bare som svar på diverse økologiske kriser

07:37
resulting from industrial human actions.
som resultat av menneskelige, industrielle handlinger. (Ordnett.no's Store engelske ordbok definerer 'industrial action' som arbeidskamp eller streik. Men jeg tok en titt på den tyske oversettelsen, og utifra min begrensede tysk så ser det ut som det ble oversatt til 'industrielle handlinger'.)

Unnskyld veggen av tekst *kremt*

This post has been edited 1 times, last edit by "ThorHusby" (Feb 12th 2015, 9:41pm)


37 guests thanked already.
© Linguistic Team International 2018
Context In Motion