You are not logged in.

Posts: 8

Date of registration: Jul 25th 2013

Language Team: Portuguese

Focus Group: Translator

Thanks: 345 / 5

  • Send private message

16

Wednesday, May 21st 2014, 10:01pm

Português (Portugal)


"Propomos um redesenho da cultura onde as imperfeições como a guerra, a fome, a dívida e o sofrimento humano são vistos como totalmente inaceitáveis.


Com o teu apoio, a relva PODE ser mais verde do outro lado.


Sabe mais em Home "

1 registered user and 46 guests thanked already.

Users who thanked for this post:

Ray

  • "Aldi96" is male

Posts: 84

Date of registration: May 26th 2014

Language Team: Albanian

Focus Group: Translator
Translation Proofreader
Final Reviewer

Location: Sarande / Albania

Thanks: 4541 / 85

  • Send private message

17

Friday, May 30th 2014, 1:36pm

TVP Virals #4 Shqip (Albanian)

Shqip (Albanian)


"Ju paraqesim një riprojektim të kulturës në të cilin mangësitë e vjetra të luftës, varfërisë, urisë, borxhit dhe vuajtjes njerëzore shihen si krejtësisht të papranueshme.
Me mbështetjen tuaj, bari mund të bëhet më jeshil në anën tjetër.


Mëso më shumë në Home "
Signature from »Aldi96« You can support The Zeitgeist Movement by not supporting the existing system.

TheZeitgeist Movement Global - Albanian Section
Official Albanian Youtube Channel

1 registered user and 27 guests thanked already.

Users who thanked for this post:

Ray

Used tags

TVP Virals, Virals

© Linguistic Team International 2019
Context In Motion