You are not logged in.

  • "Aldi96" is male
  • "Aldi96" started this thread

Posts: 84

Date of registration: May 26th 2014

Language Team: Albanian

Focus Group: Translator
Translation Proofreader
Final Reviewer

Location: Sarande / Albania

Thanks: 4541 / 85

  • Send private message

1

Sunday, June 7th 2015, 2:26pm

[MJETE PUNE] Kombinime të tastierës së gjuhës Shqipe

Eng. Note: This is a tutorial that explains how we can create some certain symbols and some letters of the Albanian language using some sort of combinations of the electronic keyboard.
Shq. Shënim: Kjo është një paraqitje e cila shpjegon se si mund të krijojmë disa simbole të caktuara dhe disa shkronja të gjuhës Shqipe duke përdorur disa kombinime të tastierës elektronike.

Në përkthimin e materialeve nevojitet përdorimi i karaktereve të gjuhës Shqipe dhe jo vetëm, siç janë:

Source code

1
Ç ç Ë ë " ' ? ; , : . - ! $ % & ( ) [ ] { } \ / @ 


Në këtë postim do të tregojë disa kombinime të tastierës të cilat do të na shfaqin karakteret e mësipërme.
Në mënyrë që të kryejmë këto kombinime për karaktere të gjuhës Shqipe, duhet të kemi konfiguruar në kompjuterin tonë Shërbimin e Tastierës së Gjuhës Shqipe (Albanian Keyboard Language Service).
*Nëse nuk e keni të konfiguruar atë shërbim, më dërgoni një mesazh t'ju tregoj hapat e konfigurimit.

Kjo është pamja e konfigurimit që ka Tastiera e Gjuhës Shqipe në Sistemin Operativ Windows 7 (32-bit)Konfigurimet do të shpjegohen me imazhe të çdo kombinimi butonash:

Mbani shtypur + = Ç (e madhe)

Shtypni vetëm = ç (e vogël)

Mbani shtypur + = Ë (e madhe)

Shtypni vetëm = ë (e vogël)

Mbani shtypur + = " (thonjëza)

Mbani shtypur + = ' (thonjëz)

Mbani shtypur + = ? (pikëpyetje)

Mbani shtypur + = ; (pikëpresje)

Shtypni vetëm = , (presje)

Mbani shtypur + = : (dy pika)

Shtypni vetëm = . (pikë)

Shtypni vetëm = - (vizë)

Mbani shtypur + = ! (pikëçuditëse)

Mbani shtypur + = $ (shenja e dollarit Amerikan)

Mbani shtypur + = % (simboli i përqindjes)

Mbani shtypur + = & (simboli "edhe")

Mbani shtypur + = ( (kllapë e hapur)

Mbani shtypur + = ) (kllapë e mbyllur)

Shtypni vetëm = [ (kllapë katrore e hapur)

Shtypni vetëm = ] (kllapë katrore e mbyllur)

Mbani shtypur + = { (kllapë gjarpërushe e hapur)

Mbani shtypur + = } (kllapë gjarpërushe e mbyllur)

Shtypni vetëm = \ (ang. backslash)

Shtypni vetëm = / (ang. slash)

Shtypni vetëm = @ (shenja tek, ang. at sign)
Signature from »Aldi96« You can support The Zeitgeist Movement by not supporting the existing system.

TheZeitgeist Movement Global - Albanian Section
Official Albanian Youtube Channel

2 registered users and 59 guests thanked already.

Users who thanked for this post:

rock3r, Ray

  • "Ray" is male

Posts: 1,706

Date of registration: May 23rd 2011

Language Team: Global

Focus Group: LTI Administration Group

Location: Michigan, US

Thanks: 54870 / 7434

  • Send private message

2

Monday, July 3rd 2017, 5:53am

Pootle includes the ability for us to add any special characters needed by each language. The special characters show up just beneath the translation box, and clicking one of them causes the character to appear wherever your cursor happens to be.

Just let me know exactly which characters you believe should be added for Albanian and I'll take care of the rest. ;)
Signature from »Ray« Earth For Sale:
Slightly Used; inquire within

1 registered user and 25 guests thanked already.

Users who thanked for this post:

rock3r

© Linguistic Team International 2019
Context In Motion